Freedom

Ezzammoury geeft kleur aan het feest van de vrijheid.

Ezzammoury geeft kleur aan het feest van de vrijheid.
Door: Antonie den Ridder,

“VRIJHEID; vieren, herdenken en doorgeven” luidt de volledige titel van de buitententoonstelling van de Edese kunstenaar Salman Ezzammoury in dit roerige jaar. Al eerder gaf hij er blijk van de grote en maatschappelijk relevante thema’s niet uit de weg te gaan. In een gezamenlijk project met Laurens van der Zee in 2014 stelden beiden de persoonlijke confrontatie met het Holocaust-Mahnmal in Berlijn centraal.  Een risicovolle onderneming, waarbij  je je snel zou kunnen vertillen aan de zwaarte van het onderwerp. Maar door  wereldschokkende gebeurtenissen te tinten met een persoonlijke verhalen ontstaan uiteindelijk nieuwe inzichten. Dat geldt ook voor een tentoonstelling, die vraagt om bezinning omtrent het begrip vrijheid. Want de behoefte om vrij te leven en vrij te denken, kan als rode draad gezien worden in het leven en werken van Salman Ezzammoury. Het bracht hem ertoe om als jongeling zijn geboorteland te verlaten en zich elders te vestigen. In Nederland, waar hij zich bekwaamde in fotografie en grafische technieken en waar hij zich in Ede vestigde als beeldend kunstenaar. Vrijheid is voor  Ezzammoury niet enkel het ontbreken van dwang en onderdrukking, maar een cruciale basisvoorwaarde om je als mens te kunnen ontwikkelen.  De ruimte voor het individu om voluit te kunnen ademen. Vrijheid betekent ook dat je zekerheden achter je moet kunnen laten om het onbekende te onderzoeken. Ezzammoury refereert daarbij aan de uitspraak van Gandhi, “Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen”

Salman is een gedreven kunstenaar. Dat blijkt uit de stuwende kracht achter zijn productiviteit, die hem van thema naar thema voert. Met daarbij een niet te beteugelen honger naar nieuwe ervaringen. Die behoefte voerde hem naar verre oorden om er te werken en mensen te ontmoeten. Hij kiest voor aansluiting bij het grotere geheel; het globale netwerk van kunstbeoefenaars, die zich als bruggenbouwers opwerpen om de kloof tussen het vertrouwde eigene en het exotische andere te beslechten.  Het vieren, herdenken en doorgeven van het grote goed, dat vrijheid is, vormt de rode draad in Salmans’ tentoonstelling in de heemtuin van Natuurcentrum Veluwe.  Vanuit het bewustzijn, dat vrijheid nooit een vanzelfsprekend gegeven is en altijd onder druk staat. Zodat vrijheid voortdurend bevochten moet worden op nationale volksmenners, wereldheersers en religieuze fanatici. Maar uit de werken die Ezzammoury ditmaal toont, spreekt ook een nieuw verworven vrijheid in het toepassen van technieken. Hij schildert met kleur en licht en bewerkt de vorm van zijn composities zo drastisch, dat ze bijna abstract lijken en als zodanig een meer algemene lading kunnen dragen. Met verwijzingen naar actuele gebeurtenissen en conflicten om  al herdenkend  opnieuw de historische feiten onder ogen te zien. Bovenal overheerst in de werken van Ezzammoury echter de vreugde in de viering van de vrijheid. Een feest van kleurwervelingen, waarin we wapperende vlaggen kunnen vermoeden. En handen die hoopvol reiken naar de belofte, die vrijheid in zich draagt. Juist in deze tijd, waarin het coronavirus ons dwingt om zelfdiscipline te oefenen en vrijwillig onze vrijheden te beteugelen, toont  Ezzammoury ons de noodzaak van optimisme en het onwrikbare geloof, dat vrijheid het waard is om voor te vechten.

Door: Antonie den Ridder,
beeldend kunstenaar en publicist


 

Persbericht

Kunstenaar Salman Ezzammoury

Kunstenaar Salman Ezzammoury

Ezzammoury kleurt het vrijheidsfestival

In de maanden september, oktober en november 2020 zal de Edese beeldend kunstenaar en fotograaf Salman Ezzammoury midden in de natuur van Ede een openlucht expositie verzorgen.. Deze expositie, die te zien zal zijn aan de rand van de heide bij het Natuurcentrum Veluwe, zal (als het Coronavirus geen roet in het eten gooit) geopend worden door Hester Veltman, wethouder kunst en cultuur in Ede en omlijst met een optreden van stadsdichter Larissa Verhoeff.

2020-Maker-Peter-Schotsman-Expo-Salman-Ezzammoury-vrijheid.

Wethouder Hester Veltman van Cultuur en beeldend kunstenaar Salman Ezzammoury

Met de titel 'VRIJHEID: vieren, herdenken en doorgeven' is het leidmotief voor deze expositie het herdenken van 75 jaar bevrijding en een citaat van Mahatma Ghandi: "Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen".
Er zullen meer dan 20 werken van het formaat 1 x 1 meter te zien zijn in de natuurtuin van het natuurcentrum Veluwe te Ede.
De expositie gaat over vrijheid in het algemeen, sporen van oorlog, onderdrukking van vrouwen, feminisme, homohaat, holocaust, en het overwinnen van vrijheid. Ezzammoury heeft voor deze expositie ook alle stadsdichters van Ede en Wageningen gevraagd een bijdrage te leveren.
De kunstenaar / fotograaf Salman Ezzammoury is geboren in het stadje Tétouan, aan de Noord-Afrikaanse kant van de Straat van Gibraltar, in de buurt van de Spaanse enclave Ceuta.. Voor een atheïst, politiek activist, vrijdenker en kunstenaar als Ezzammoury was er geen ruimte in Marokko. Hij besloot zich van de onderdrukkende en benauwende atmosfeer te ontdoen en op een dag in 1983 verliet hij zijn geboorteland. De vrijheid die hem het ademen weer mogelijk maakte, vond hij uiteindelijk in Nederland, waar hij zich als fotograaf en als kunstenaar kon ontwikkelen.
Zijn kunstwerken en de boodschap die hij daarmee wil brengen gaan niet alleen over vieren en herdenken maar wijzen er ook op dat wij onze vrijheid en onze democratie moeten koesteren, bewaren en beschermen tegen extremisten en fundamentalistische haatzaaiers die onze vrijheid en onze democratie willen afschaffen. Ook betoont hij zijn solidariteit met hen die in totalitaire geregeerde landen leven en het grote goed van vrijheid moeten ontberen.
Zijn betrokkenheid bij het begrip Vrijheid was eerder al te zien in de expositie “Het Holocaust Mahnmal en wij”. Een expositie over zijn indruk van het Mahnmal, het Berlijnse monument voor de vermoorde Joden van Europa. Die expositie was in 2015 te zien in Nederland en Duitsland.
Bij deze expositie die voor dit najaar gepland staat, zal de nodige aandacht besteed worden aan het coronavirus. De pandemie die onze bewegingsvrijheid helaas nog steeds beperkt.. Vrijheid maakt mensen gelukkig en creatief. De individuele mens en zijn kunst kunnen zich alleen ontplooien in een vrije samenleving. Dat is in essentie de boodschap van deze expositie.

Ter gelegenheid van deze expositie is een catalogus uitgegeven van 28 pagina’s met het werk van de kunstenaar, het voorwoord van burgemeester René Verhulst van Ede en gedichten van de stadsdichters uit Ede en Wageningen.

Vanwege de Coronamaatregelen is de officiële opening alleen toegankelijk voor genodigden.

Openluchtexpositie
Kunstenaar en initiatiefnemer: Salman Ezzammoury
Thema VRIJHEID, vieren-herdenken-doorgeven

Adres: Natuurtuin, Natuurcentrum Veluwe Groot Ginkelseweg 2a Ede Openingstijden: Dinsdag t/m Zondag 11.00 uur – 17.00 uur Expositie in de tuin is te bezichtigen tussen zonsopgang en zonsondergang.
De kunstenaar zal zelf aanwezig zijn op: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 en 27 september van 12.00 tot 17.00 uur EN op afspraak.


 

Ezzammoury colours the freedom festival

Ezzammoury colours the freedom festival
Door: Morgana Sythove

"FREEDOM; celebrate, commemorate and pass on” is the full title of the outdoor exhibition of the artist Salman Ezzammoury (from Ede, NL) in this turbulent year. He has previously shown that he does not shy away from major and socially relevant themes. In a joint project with Laurens van der Zee in 2014, both focused on the personal confrontation with the Holocaust Memorial in Berlin. A risky business, where you could quickly learn about the horrors of the subject.

But by tinting earth-shattering events with personal stories, new insights eventually emerge. This also applies to an exhibition, which requires reflection on the concept of freedom. Because the need to live and think freely can be seen as a common thread in the life and works of Salman Ezzammoury, it prompted him to leave his native country as a youth and settle elsewhere.

It was in Ede, the Netherlands, where he specialized in photography and graphic techniques, and where he established himself as a visual artist. For Ezzammoury, freedom is not only the lack of coercion and oppression, but a crucial, basic, condition for one to develop as a person. The space for the individual to breathe fully. Freedom also means that you have to be able to leave certainties behind to investigate the unknown. Ezzammoury paraphrases Gandhi's statement, "Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.. or to wander”

Salman is a passionate artist. This is evident from the driving force behind his productivity, which takes him from theme to theme. With an unrestrained hunger for new experiences. This passion led him to faraway places to work and meet people. He chooses to encompass the bigger picture; to engage with the global network of art practitioners, who act as bridge builders to connect the gap between the familiar and the exotic.

Celebrating, commemorating, and passing on the greater good, which is freedom, is the common thread in Salman’s exhibition in the botanical garden of the Nature Centre Veluwe. From the awareness that freedom is never a given and is always under pressure; that freedom must be constantly fought beyond nationalism, world rulers and religious fanatics. However the works that Ezzammoury is showing this time also show a newly acquired freedom in the application of diverse techniques.

He paints with colour and light and adapts the form of his compositions so drastically that they appear almost abstract and as such can carry a more general charge (message?). With references to current events and conflicts we can commemorate, and view critically, historical facts once more. Above all, however, in the works of Ezzammoury joy reigns in the celebration of freedom. A celebration of swirling colour, in which we can imagine waving flags. And hands that reach out hopefully for the promise that carries freedom. Precisely at this time, when the coronavirus is forcing us to exercise self-discipline and voluntarily curb our freedoms, Ezzammoury shows us the need for optimism and the unshakable belief that freedom is worth fighting for.

Translation by: Morgana Sythove


 

Salman Ezzammoury De Gelderlander

Interview - De Gelderlander

Interview - De Gelderlander


Interview - De Gelderlander

Interview - De Gelderlander


Expositie Vrijheid

Expositie Vrijheid


Expositie Vrijheid van Salman Ezzammoury


 

Uitnodiging

Uitnodiging


 

René Verhulst burgemeester van Ede

Vrijheid: vieren, herdenken, doorgeven
Door René Verhulst burgemeester van Ede,

Vlakbij de plek van deze bijzondere tentoonstelling is Dropzone Y, de plek waar op 18 september 1944
bijna 2000 para’s landden om de brug bij Arnhem te veroveren. Daarmee wilden de geallieerden een einde maken aan die vreselijke oorlog die Nederland teisterde. Maar het bleek ‘een brug te ver’. De operatie mislukte. Wat overbleef waren achtergebleven parachutes. Een lange koude winter zonder vrijheid stond voor de deur.

Elk jaar herdenken wij in september wat op onze Ginkelse Heide is gebeurd. Vertellen wij de verhalen, eren wij de veteranen. Dat doen we niet alleen met de veteranen van toen. Ook de veteranen van nu geven we een belangrijke plek bij de herdenking. De para’s die nu springen op dropzone Y zijn immers ook veteraan. Zij vervullen missies overal ter wereld om vrijheid te brengen, democratie te bewaken. Net zoals de para’s in 1944.

We herdenken samen met schoolkinderen, geven ook hen een plek in onze herdenking. Want vrijheid geef je door. En dat doe je door samen met kinderen stil te staan bij de geschiedenis. Door ze te laten praten met veteranen van toen en nu, door ze gedichten te laten maken, door ze kransen te laten leggen.

Het gaat niet alleen om het vertellen van de verhalen. Ook beelden zijn belangrijk bij het doorgeven van de boodschap. Dat kunnen foto’s zijn, schilderijen of een combinatie daarvan zoals bij de Edsese kunstenaar Salman Ezzammoury. Zijn kunst vangt in beelden wat verhalen doen met woorden: de mens kan zich alleen ontplooien in een vrije samenleving.

En die vrije samenleving dat zijn wij samen.
Laten we onze vrijheid koesteren, herdenken, vieren en doorgeven.
Want vrijheid mag nooit vanzelfsprekend zijn.

Bezoek daarom deze bijzondere tentoonstelling bij het Natuurcentrum.
En loop eens naar Dropzone Y waar het landmark ‘Vensters op het verleden’ verhaalt van die bijzondere gebeurtenissen in september 1944 toen wij niet in vrijheid konden leven.

René Verhulst
Burgemeester van Ede 

 

Impressie Expositie Vrijheid

OPENLUCHTEXPOSITIE "VRIJHEID" TV EDE MOOI ZO
'Mooi zo!' is de tweewekelijkse kunstrubriek op EDE TV


Een impressie van de expositie "VRIJHEID"


 

The Exhibition Was Extensive Coverage in the Press

De expositie in de pers
Algemeen Dagblad - Netherlands
Journa - Netherlands
XON Omroep Gelderland - Netherlands
De Gelderlander - Netherlands
Ede Nieuws - Netherlands
Lokaal Omroep Ede - Netherlands
Barneveld Nieuws - Netherlands
Drimble - Netherlands
Ede Stad - Netherlands
Ede West - Netherlands
De Gelderlander - Netherlands
Algemeen Dagblad - Netherlands
XON Omroep Gelderland - Netherlands
Fotograaf-Zoeken - Netherlands
Centrede.nl - Netherlands
Centrede.nl - Nederlands
Gemeente Ede - Netherlands
Ede Stad - Netherlands
Ede Stad - Netherlands
Bezoek Ede - Netherlands
Visitveluwe - Netherlands
XON Omroep Gelderlander - Netherlands
De Gelderlander - Netherlands 
Algemeen Dagblad - Netherlands 
IndebuurtNetherlands 
Ede-vvd - Netherlands 
Omroep Gelderland - Netherlands 
Ede-Oost - Netherlands


Arabic newspapers 
الصحف و الجرائد باللغة العربية

Donya Al Watan  - Arabic - Palestine Newspapers
Elaph - Arabic - Londen - Engeland
مغرس
Marocco News
الادبية ~ طنجة
خبر وان
دنيا يا دنيا
magazine.artisita
طنجة الأذبية فايس بوك
C.C. Dante
الاتحاد الاشتراكي
(الفن والنقد) التشكيلي ..plastic art & criticism خالد خضير الصالحي
Fete de la Nature
The World News (Arab)
Hespress (Arab)
Nabd (Arab)
Sawahhost (Arab)
Arab-Europ
Al Maghribi Al Yaoum
Maroctendance
المغربي
الخبر الجديد


Expositie Vrijheid van Salman Ezzammoury

Bij de opening van de expositie

Op de foto van L naar R
Salman Ezzammoury, beeldend kunstenaar.
Daan Overeem, voorzitter bij stichting Stingerbol.
Hester Veltman, wethouder Kunst & Cultuur Gemeente Ede.
Rene Hazeleger, journalist en redacteur bij XON. 
Lrissa Verhoeff, stadsdichter en copywriter bij een grote televisieproducent. 

 

De Gelderlander

De Gelderlander


Salman Ezzammoury De Gelderlander


 

Ede Stad

Ede Stad


 Ede Stad