Freedom

René Verhulst burgemeester van Ede
René Verhulst burgemeester van Ede
Antonie den Ridder beeldend kunstenaar en publicist
Antonie den Ridder beeldend kunstenaar
Morgana Sythove
Morgana Sythove schrijfster

Vrijheid: vieren, herdenken, doorgeven

Vlakbij de plek van deze bijzondere tentoonstelling is Dropzone Y, de plek waar op 18 september 1944
bijna 2000 para’s landden om de brug bij Arnhem te veroveren. Daarmee wilden de geallieerden een einde maken aan die vreselijke oorlog die Nederland teisterde. Maar het bleek ‘een brug te ver’. De operatie mislukte. Wat overbleef waren achtergebleven parachutes. Een lange koude winter zonder vrijheid stond voor de deur.

Elk jaar herdenken wij in september wat op onze Ginkelse Heide is gebeurd. Vertellen wij de verhalen, eren wij de veteranen. Dat doen we niet alleen met de veteranen van toen. Ook de veteranen van nu geven we een belangrijke plek bij de herdenking. De para’s die nu springen op dropzone Y zijn immers ook veteraan. Zij vervullen missies overal ter wereld om vrijheid te brengen, democratie te bewaken. Net zoals de para’s in 1944.

We herdenken samen met schoolkinderen, geven ook hen een plek in onze herdenking. Want vrijheid geef je door. En dat doe je door samen met kinderen stil te staan bij de geschiedenis. Door ze te laten praten met veteranen van toen en nu, door ze gedichten te laten maken, door ze kransen te laten leggen.

Het gaat niet alleen om het vertellen van de verhalen. Ook beelden zijn belangrijk bij het doorgeven van de boodschap. Dat kunnen foto’s zijn, schilderijen of een combinatie daarvan zoals bij de Edsese kunstenaar Salman Ezzammoury. Zijn kunst vangt in beelden wat verhalen doen met woorden: de mens kan zich alleen ontplooien in een vrije samenleving.

En die vrije samenleving dat zijn wij samen.
Laten we onze vrijheid koesteren, herdenken, vieren en doorgeven.
Want vrijheid mag nooit vanzelfsprekend zijn.

Bezoek daarom deze bijzondere tentoonstelling bij het Natuurcentrum.
En loop eens naar Dropzone Y waar het landmark ‘Vensters op het verleden’ verhaalt van die bijzondere gebeurtenissen in september 1944 toen wij niet in vrijheid konden leven.

Door René Verhulst
Burgemeester van Ede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salman geeft kleur aan het feest van de vrijheid.

VRIJHEID; vieren, herdenken en doorgeven” luidt de volledige titel van de buitententoonstelling van de Edese kunstenaar Salman Ezzammoury in dit roerige jaar. Al eerder gaf hij er blijk van de grote en maatschappelijk relevante thema’s niet uit de weg te gaan. In een gezamenlijk project met Laurens van der Zee in 2014 stelden beiden de persoonlijke confrontatie met het Holocaust-Mahnmal in Berlijn centraal.  Een risicovolle onderneming, waarbij  je je snel zou kunnen vertillen aan de zwaarte van het onderwerp. Maar door  wereldschokkende gebeurtenissen te tinten met een persoonlijke verhalen ontstaan uiteindelijk nieuwe inzichten. Dat geldt ook voor een tentoonstelling, die vraagt om bezinning omtrent het begrip vrijheid. Want de behoefte om vrij te leven en vrij te denken, kan als rode draad gezien worden in het leven en werken van Salman Ezzammoury. Het bracht hem ertoe om als jongeling zijn geboorteland te verlaten en zich elders te vestigen. In Nederland, waar hij zich bekwaamde in fotografie en grafische technieken en waar hij zich in Ede vestigde als beeldend kunstenaar. Vrijheid is voor  Ezzammoury niet enkel het ontbreken van dwang en onderdrukking, maar een cruciale basisvoorwaarde om je als mens te kunnen ontwikkelen.  De ruimte voor het individu om voluit te kunnen ademen. Vrijheid betekent ook dat je zekerheden achter je moet kunnen laten om het onbekende te onderzoeken. Ezzammoury refereert daarbij aan de uitspraak van Gandhi, “Vrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalen”

Salman is een gedreven kunstenaar. Dat blijkt uit de stuwende kracht achter zijn productiviteit, die hem van thema naar thema voert. Met daarbij een niet te beteugelen honger naar nieuwe ervaringen. Die behoefte voerde hem naar verre oorden om er te werken en mensen te ontmoeten. Hij kiest voor aansluiting bij het grotere geheel; het globale netwerk van kunstbeoefenaars, die zich als bruggenbouwers opwerpen om de kloof tussen het vertrouwde eigene en het exotische andere te beslechten.  Het vieren, herdenken en doorgeven van het grote goed, dat vrijheid is, vormt de rode draad in Salmans’ tentoonstelling in de heemtuin van Natuurcentrum Veluwe.  Vanuit het bewustzijn, dat vrijheid nooit een vanzelfsprekend gegeven is en altijd onder druk staat. Zodat vrijheid voortdurend bevochten moet worden op nationale volksmenners, wereldheersers en religieuze fanatici. Maar uit de werken die Ezzammoury ditmaal toont, spreekt ook een nieuw verworven vrijheid in het toepassen van technieken. Hij schildert met kleur en licht en bewerkt de vorm van zijn composities zo drastisch, dat ze bijna abstract lijken en als zodanig een meer algemene lading kunnen dragen. Met verwijzingen naar actuele gebeurtenissen en conflicten om  al herdenkend  opnieuw de historische feiten onder ogen te zien. Bovenal overheerst in de werken van Ezzammoury echter de vreugde in de viering van de vrijheid. Een feest van kleurwervelingen, waarin we wapperende vlaggen kunnen vermoeden. En handen die hoopvol reiken naar de belofte, die vrijheid in zich draagt. Juist in deze tijd, waarin het coronavirus ons dwingt om zelfdiscipline te oefenen en vrijwillig onze vrijheden te beteugelen, toont  Ezzammoury ons de noodzaak van optimisme en het onwrikbare geloof, dat vrijheid het waard is om voor te vechten.

Door: Antonie den Ridder,
beeldend kunstenaar en publicist

Ezzammoury colours the freedom festival

FREEDOM; celebrate, commemorate and pass on” is the full title of the outdoor exhibition of the artist Salman Ezzammoury (from Ede, NL) in this turbulent year. He has previously shown that he does not shy away from major and socially relevant themes. In a joint project with Laurens van der Zee in 2014, both focused on the personal confrontation with the Holocaust Memorial in Berlin. A risky business, where you could quickly learn about the horrors of the subject.

But by tinting earth-shattering events with personal stories, new insights eventually emerge. This also applies to an exhibition, which requires reflection on the concept of freedom. Because the need to live and think freely can be seen as a common thread in the life and works of Salman Ezzammoury, it prompted him to leave his native country as a youth and settle elsewhere.

It was in Ede, the Netherlands, where he specialized in photography and graphic techniques, and where he established himself as a visual artist. For Ezzammoury, freedom is not only the lack of coercion and oppression, but a crucial, basic, condition for one to develop as a person. The space for the individual to breathe fully. Freedom also means that you have to be able to leave certainties behind to investigate the unknown. Ezzammoury paraphrases Gandhi’s statement, “Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.. or to wander”

Salman is a passionate artist. This is evident from the driving force behind his productivity, which takes him from theme to theme. With an unrestrained hunger for new experiences. This passion led him to faraway places to work and meet people. He chooses to encompass the bigger picture; to engage with the global network of art practitioners, who act as bridge builders to connect the gap between the familiar and the exotic.

Celebrating, commemorating, and passing on the greater good, which is freedom, is the common thread in Salman’s exhibition in the botanical garden of the Nature Centre Veluwe. From the awareness that freedom is never a given and is always under pressure; that freedom must be constantly fought beyond nationalism, world rulers and religious fanatics. However the works that Ezzammoury is showing this time also show a newly acquired freedom in the application of diverse techniques.

He paints with colour and light and adapts the form of his compositions so drastically that they appear almost abstract and as such can carry a more general charge (message?). With references to current events and conflicts we can commemorate, and view critically, historical facts once more. Above all, however, in the works of Ezzammoury joy reigns in the celebration of freedom. A celebration of swirling colour, in which we can imagine waving flags. And hands that reach out hopefully for the promise that carries freedom. Precisely at this time, when the coronavirus is forcing us to exercise self-discipline and voluntarily curb our freedoms, Ezzammoury shows us the need for optimism and the unshakable belief that freedom is worth fighting for.

Translation by: Morgana Sythove schrijfster  

The Exhibition Was Extensive Coverage in the Press

Interview - De Gelderlander
Interview - De Gelderlander
Uitnodiging
Exhibition Invitations
Ede Stad
Ede Stad
De Gelderlander
De Gelderlander
Ede Stad
Ede Stad
Salman Ezzammoury De Gelderlander
Algemeen Dagblad